Unknown: Function mcrypt_create_iv() is deprecated in /home/hardwa1q/public_html/system/library/encryption.php on line 8 Terms & Conditions

Terms & Conditions

1. Algemeen 

1.1
In deze voorwaarden wordt MoreForLess computers aangeduid als MoreForLess en haar contractspartner als afnemer. 

1.2
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met MoreForLess. 

1.3
Naast deze algemene voorwaarden kan MoreForLess aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden. 

1.4
Een afnemer, die volgens deze algemene voorwaarden MoreForLess heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, telegrafisch of per telex op te geven orders of aan te gane overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan. 

2. Offertes 

2.1
Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld. 

2.2
De prijscouranten en prijsvermeldingen van MoreForLess zijn geen offerte. 

3. Totstandkoming van de overeenkomst 

3.1
Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling of reparatie-opdracht van MoreForLess op haalbaarheid is beoordeeld. MoreForLess heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig wordt ingelicht. 

4. Afbeeldingen 

4.1
Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn. 

4.2
Alle door of in opdracht van MoreForLess gemaakte ontwerpen, afbeeldingen, enz. als bedoeld in lid 1 blijven eigendom van MoreForLess en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt. 

4.3
De afnemer is gehouden deze gegevens op eerste verzoek aan MoreForLess te retourneren op straffe van een boete ten behoeve van MoreForLess van € 453,78 per dag, voor iedere dag dat de afnemer hiermee in gebreke is. 

5. Prijzen 

5.1
De zaken van MoreForLess worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van MoreForLess. De diensten van MoreForLess worden verricht tegen de prijs die MoreForLess na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert. 

5.2
Voor orders beneden een bepaalde nettowaarde kan een bedrag voor verzendkosten in rekening worden gebracht. Dit bedrag wordt altijd voor verzending aan de afnemer kenbaar gemaakt. 

6. Verzending/aflevering 

6.1
Tenzij anders overeengekomen, bepaalt MoreForLess de wijze van verzending. In geval MoreForLess de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de zaken voor risico van MoreForLess. De afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden. 

6.2
De afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen. 

6.3
In geval de afnemer ondanks sommatie daartoe de zaken binnen drie maanden nadien niet heeft afgehaald van de door MoreForLess op te geven opslagplaats, heeft MoreForLess het recht om de zaken naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en uit de opbrengst te verhalen al hetgeen zij van de afnemer te vorderen heeft, onverminderd de aan MoreForLess toekomende rechten. 

7. Leveringstermijnen 

7.1
De levertermijn gaat in, wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens en tekeningen in het bezit zijn van MoreForLess. 

7.2
Opgegeven leveringstermijnen worden geacht bij benadering te zijn opgegeven. 

7.3
De overeengekomen leveringstermijnen hebben niet tot strekking dat MoreForLess na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is, doch hiertoe is steeds een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij MoreForLess een termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtigingen na te komen. 

7.4
Overschrijding van een leveringstermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere aktie jegens MoreForLess. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van MoreForLess of haar leidinggevend personeel of indien de leveringstermijn met meer dan drie maanden wordt overschreden. Als dan heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding. 

8. Zichtzendingen 

8.1
De door MoreForLess afgeleverde zaken worden alleen beschouwd als zichtzendingen voor shows, tentoonstellingen en voor andere door MoreForLess aan te geven doeleinden, wanneer MoreForLess dit van tevoren schriftelijk heeft bevestigd. 

8.2
Ook op zichtzendingen zijn alle bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing, zij het dat de afnemer de afgeleverde zaken wordt geacht voor zichzelf te hebben besteld en de afnemer de alsdan geldende koopprijs verschuldigd is, wanneer de zaken niet terstond na afloop van de in de bevestiging te noemen termijn voor rekening en risico van de afnemer aan het door MoreForLess op te geven adres zijn geretourneerd in de originele verpakking en in de staat waarin MoreForLess deze zaken aan de afnemer afleverde. 

9. Betaling 

9.1
Betaling dient, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, contant te geschieden bij de feitelijke aflevering van de zaken of na het verrichten van de overeengekomen diensten. Voor het geval MoreForLess een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

9.2
Betaling dient, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, contant te geschieden bij de feitelijke aflevering van de zaken of na het verrichten van de overeengekomen diensten. Voor het geval MoreForLess een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

9.3
Indien de afnemer de factuur niet contant op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan MoreForLess verschuldigd van 1,5% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend. 

9.4
Indien de afnemer het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en MoreForLess is overgegaan tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere weg, is de afnemer gehouden aan MoreForLess een vergoeding wegens de daaraan verbonden kosten te betalen. 

9.5
Niet tijdige betaling geeft MoreForLess het recht harerzijds haar prestatie ingevolge de onderhavige en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, danwel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade. 

9.6
MoreForLess is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door MoreForLess te verrichten prestaties, een en ander op een door MoreForLess aan te geven wijze. 

9.7
Het is de afnemer niet toegestaan verrekening toe te passen. 

9.8
In de behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling. 

9.9
MoreForLess staat tot geen van haar afnemers in een rekening-courant verhouding. 

10. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht 

10.1
De eigendom van de geleverde zaken wordt door MoreForLess uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, heeft plaatsgevonden. 

10.2
Het staat de afnemer niet vrij zonder schriftelijke toestemming van MoreForLess de zaken voordien te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen, te verpanden danwel anderzins te bezwaren. 

10.3
De afnemer verplicht zich op eerste verzoek van MoreForLess de zaken aan MoreForLess ter beschikking te stellen en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan MoreForLess of aan de door MoreForLess aan te wijzen personen, de plaats waar de zaken zich bevinden, te betreden ten einde de zaken mee te nemen. 

10.4
MoreForLess verschaft overeenkomstig het gestelde onder 1 aan de afnemer het eigendom van de genoemde zaken op het moment dat de afnemer aan al zijn verplichtigingen heeft voldaan, doch onder voorbehoud van pandrecht van MoreForLess ten behoeve van andere aanspraken die MoreForLess op de afnemer heeft. De afnemer zal op eerste verzoek van MoreForLess zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn, op straffe van een dwangsom van € 453,78 voor ieder dag dat de afnemer hiermee nalatig blijft. 

10.5
Zaken of onderdelen daarvan, die ingevolge een reparatieopdracht of garantie worden vervangen, worden of blijven daardoor eigendom van MoreForLess tot volledige voldoening van al hetgeen MoreForLess van de afnemer te vorderen heeft, heeft plaatsgevonden. 

11. Reclames 

11.1
Reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen veertien dagen na ontvangst van de zaken c.q. facturen, danwel binnen veertien dagen nadat een eventueel gebrek aan de zaken ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan MoreForLess kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt MoreForLess geacht haar verplichtigingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de afnemer de zaken c.q. facturen als juist erkent. 

11.2
Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten. 

11.3
Indien een reclame door MoreForLess gegrond wordt bevonden, heeft MoreForLess het recht te harer keuze: A: de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen; B: het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen zaken of onderdelen aan MoreForLess worden afgegeven; C: het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. 

11.4
De afnemer dient in een voorkomend geval MoreForLess onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen. 

11.5
Eventuele terugzending van zaken aan of van de afnemer geschiedt voor rekening en risico van de afnemer. MoreForLess aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voorzover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door MoreForLess op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin MoreForLess deze zaken aan de afnemer afleverde. 

11.6
Software waarvan het zegel is verbroken, kan nimmer worden geretourneerd. 

12. Garantie 

12.1
MoreForLess staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld. 

12.2
Op een uitgevoerde reparatie wordt drie maanden garantie verleend. Op geleverde zaken wordt 1 jaar garantie verleend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

12.3
Indien de afnemer aan MoreForLess een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaak niet binnen drie maanden na de afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van MoreForLess. De afnemer zal alsdan MoreForLess vrijwaren voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak. 

12.4
Door de afnemer binnen de garantietermijn aangetoonde en aan MoreForLess verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden - voorzover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie - worden voor rekening van MoreForLess zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering. 

12.5
Op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen (drums, toners en linten e.d.) geeft MoreForLess garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd. 

12.6
De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren op het door MoreForLess op te geven adres. 

12.7
Voor zaken met een door andere dan MoreForLess bijgevoegd garantiebewijs geldt, voorzover afwijkend van het in deze voorwaarden gestelde, het in deze voorwaarden gestelde. 

12.8
De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:13. Handelsmerk 

13.1
De fabrieks- of handelsmerken danwel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door MoreForLess afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden. 

14. Aansprakelijkheidsbeperking 

14.1
MoreForLess, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke afnemer of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is. 

14.2
Onverminderd het vorenstaande is MoreForLess in ieder geval nimmer aansprakelijk:14.3
Indien MoreForLess in enig geval, ondanks bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt MoreForLess slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. 

14.4
Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is MoreForLess nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst. 

14.5
De afnemer zal MoreForLess vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens MoreForLess. 

14.6
De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van MoreForLess of haar leidinggevende ondergeschikten. 

15. Niet-toerekenbare tekortkomingen 

15.1
Indien na totstandkoming van de overeenkomst deze door MoreForLess niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren danwel aan MoreForLess niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van de afnemer voor MoreForLess als een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht). 

15.2
Onder omstandigheden als bedoeld onder 1 vallen in ieder geval staking, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie transportonmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van MoreForLess alsmede hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen en gebeurtenissen welke door MoreForLess redelijkerwijs niet te verzekeren zijn. 

15.3
MoreForLess heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtigingen op te schorten. MoreForLess is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is MoreForLess gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. MoreForLess behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten. 

15.4
MoreForLess heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de afnemer echter recht heeft op vergoeding van enige schade. 

16. Ontbinding 

16.1
Indien de afnemer zijn verplichtigingen jegens MoreForLess niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, danwel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is afnemer van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die MoreForLess te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist. 

16.2
In gevallen onder 1 genoemd, heeft MoreForLess het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 

16.3
MoreForLess is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de afnemer te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen. 

16.4
In geval de afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst MoreForLess schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtigingen na te komen, danwel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen afnemer nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven. 

16.5
De afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtigingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtigingen. 

16.6
In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de afnemer geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door MoreForLess verrichte prestaties, en heeft MoreForLess onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties. 

17. Consumentenkoop 

17.1
In geval van consumentenkoop gelden de volgende bepalingen c.q. zinsdelen niet: art.4 lid 1 (voorzover het de bevoegdheid van de afnemer tot ontbinding uitsluit); art.7 lid 4 (idem); art. 9 lid 5 (idem); art.9 leden 7 en 8; art.14 lid 2 sub g; art.16 lid 2 (voorzover het de bevoegdheid van MoreForLess tot ontbinding betreft); art.18 lid 2 (wordt aangevuld met: De afnemer heeft het recht om binnen een maand nadat MoreForLess zich schriftelijk op het bepaalde in lid 2 heeft beroepen te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter.). 

18. Toepasselijk recht 

18.1
Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. 

MoreForLess
Molenstraat 28
1741 GK Schagen

Tel.: 0224 – 29 59 70

© Moreforless Computers 1998-2021 MoreForLess | KVK: 82525277 | IBAN: NL36 ABNA 0100928994 | BTWnr NL003694034B32